หน่วยทำความเย็นที่อยู่ภายใต้และหน่วยขับเคลื่อนด้วยตนเอง